Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır ve nasıl doldurulur sorusunun yanıtı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile ifade edilmiştir. Yazılı şekilde hazırlanması şart olmayan kira sözleşmelerinin genelde yazılı hazırlandığı görülür. Zira yazılı kira sözleşmeleri, sözlü kira sözleşmelerine kıyasla ispat açısından son derece avantajlıdır. Kira sözleşmeleri; kiralamaya dair bilgilerin yer aldığı, kira sözleşmesi ile ifade edilen genel koşulların bulunduğu ve özel koşulların yazıldığı üç temel bölümden meydana gelir.

  • Kiralama İle İlgili Bilgiler: Kiralama ile ilgili bilgiler başlığı altında kiraya verilecek mal aile ilgili bilgilerin ayrıntıları ile ifade edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra, kiracı ve kiraya verene ait kimlik bilgileri, adres bilgisi, kira sözleşmesi başlangıç ve bitiş tarihi, demirbaşlar ve sair hususlar ifade edilmelidir.
  • Kira Sözleşmeli İle İlgili Genel Koşullar: Yasalar çerçevesinde, kiracı ve kiraya verene ilişkin hükümlerin maddeler halinde yazıldığı kısımdır.
  • Kira Sözleşmesi İle İlgili Özel Koşullar: Kiraya verenin kiracıdan beklentilerini, kiracı ile kiraya verenin özel anlaşmalarını ifade eden bölüm olup kiranın ödeneceği banka hesabı bilgisi de bu bölümde ifade edilir.

Kira sözleşmesinin kaç adet doldurulması gerektiği de uygulamada merak edilen hususlar arasındadır. Kira kontratı iki adet doldurulmalı ve bir tanesi kiraya verende bir tanesi de kiracı da bulunmalıdır.

Kira Sözleşmesi

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesi, kiraya malını verecek olan kişi ile malı kiralayan kiracının gerek sözlü gerekse yazılı bir kontrat üzerinde kira iradesinde mutabık kalmasıyla yapılır. Kira sözleşmesi yapılırken kiraya verenin talebi üzerine kiracıdan kefil talep edilebilir. Kiracıdan kefil talep edildiği takdirde kira sözleşmesinde kefilin de imzası bulunurken taraflar kira sözleşmesi yapmak için bir araya geldiğinde kefil de taraflarla birlikte olmak durumundadır. Bir taşınmaz birden çok kiracıya kiraya verilecekse, hazırlanacak kira kontratında tüm kiracıların adı yer alır. Kira sözleşmesi, sözleşmede adı bulunan herkese birer nüsha verilecek şekilde hazırlanır.

Kira Sözleşmesinde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Kira sözleşmesi; malını kiraya veren ve kiracının şahsi bilgilerini, kira sözleşmesine konu malın bilgileri, genel koşullar ve özel koşulları ihtiva etmelidir. Kira bedeli ve demirbaşların mevcut durumu da ifade edilmelidir. Yasal koşullar, genel koşullar başlığı altında, özel talepler ve banka bilgisi ise özel koşullar başlığı altında yer almalıdır.

Kira Sözleşmesi Kaç Kişi Üzerine Olur?

Kira sözleşmesi, kiraya ortak kişi sayısı kadar kişi üzerine yapılabilir. Hukuki anlamda geçerli bir kira sözleşmesi yapılabilmesi için en az bir kiraya veren, bir de kiracı gerekir. Fakat; bir daire, iş yeri veya herhangi bir mülk kiralanırken birden çok kişi anlaşarak söz konusu taşınmazı ortak kiralama talebinde bulunabilir. Bu tür durumlarda kira sözleşmesi sayısı kiracı sayısı kadar olmalıdır. Ancak, kira kontratının nüshası, kiracın hepsine ve malike birer tane verilecek kadar hazırlanmalıdır. Bu itibarla, noterde hazırlanan kira sözleşmelerinde birden fazla kiracı olduğu için alınacak damga vergisi de artacaktır.

Kira Sözleşmesi Hangi Durumlarda Feshedilir?

Kira sözleşmesinin feshi, kiracı ile kiraya verenin imzaladığı kira sözleşmesine aykırılık teşkil eden hallerde her iki tarafça gerçekleştirilebilir. Bir senelik kira sözleşmesinin feshi, kira sözleşmesinde ifade edilen bitiş tarihinde sözleşme doğal yollarla feshedilirken bazı hallerde kira sözleşmesi süresi bitmeden de feshedilebilir. Bu haller, şu şekilde ifade edilebilir:

  • Kiracı, kira tutarını ödemez ve kiraya veren bir sene içinde iki kez haklı ihtar çekerse bu durumda fesih işlemlerine başlanabilir.
  • Kiracının veya beraber yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belediye sınırlarında yaşamaya müsait bir konutu bulunuyorsa ve kiralayan kişi bu durumdan haberdar değilse, kira sözleşmesini dava açmak suretiyle feshedebilir.

Kira Sözleşmesi Hangi Hallerde Geçersizdir?

Kira sözleşmesinin geçersiz olmasına neden olan haller, gerek kiraya veren gerekse kiracı için farklıdır. Kiraya veren, sözleşme imzalandıktan sonra kira sözleşmesine tezat haller olmadığı takdirde sözleşmeyi feshetme hakkını haiz değildir. Fakat kiracı, kira sözleşmesi süresinin sona ermesinden 26 gün önce kiraya verene yazılı ihtar çekmek suretiyle sözleşmeyi feshetme hakkını haizdir. Kira sözleşmesinin iptal edilip edilememesi de uygulamada merak edilen konular arasında yer alır. Kira sözleşmesinin iptal edilebilmesi adına kiraya verenin haklı gerekçeleri olmalıdır. Kiracı, kararlaştırılan kira bedelini ödeyemez veya kiraya verenin konaklamaya gereksinim duyması halinde kira sözleşmesi iptal edilebilir.

Kira Sözleşmesinden Doğan Davalara Hangi Mahkeme Bakar?

Kira sözleşmesinden doğan davalarda görevi mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Kira sözleşmesi nedeniyle açılacak davalarda yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer, taşınmaza ait kira sözleşmesinin yapıldığı yer veya davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir.

Kira Sözleşmesi Ne Zaman Biter?

Kira sözleşmesinin sona erme tarihi, kira sözleşmesinde ifade edilen bitiş tarihidir. Sözleşmede yıl ifade edilmediyse ve sözleşme taraflarının sözleşmeyi feshetmemesi halinde veya yenileme gibi bir işlem yapılmadı ise kira sözleşmesi mevcut koşulları ile bir sene daha uzar.

Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?

Kira sözleşmesi doldurulurken, sözleşme tarafları olan kiraya veren ve kiracı hakları göz önünde bulundurulmalı, tarafların yükümlülükleri ve borçları düşünülerek sözleşme eksiksiz biçimde doldurulmalıdır. Taraflar, gelecekte yaşanması olası çekişmeleri öngörmeli ve yaşanabilecek uyuşmazlıklar sebebiyle mağduriyet yaşanmaması adına gerekli düzenlemelerde bulunmalıdır. Bu süreçte, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına nasıl bir kira sözleşmesi yapılması gerektiği ile ilgili hukuki yardım almak son derece isabetli olacaktır.

Kira sözleşmesi hazırlanırken ilgili Kanun gereği sözleşmenin yazılı şekilde yapılması şart değildir. Fakat ifade edildiği üzere yazılı kira sözleşmeleri, ileride doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde ispat kolaylığı sağladığı için sözlü kira sözleşmelerine kıyasla evladır. Kira akdi kurulmasının temel amacı; sözleşme taraflarının uyması gereken kuralları belirlemek ve tarafların haklarını koruma altına almaktır.

Kira Sözleşmesinde Damga Vergisi

Kira akdinden damga vergisi alınır. Alınacak damga vergisinin miktarı, kira bedeli ve kefil türüne göre farklılık arz eder. 2021 yılı için uygulanan damga vergisi oranı; kefilsiz kira akdinde %0,189, adi kefilli kira akdinde %1,137 ve müteselsil kefilli kira akdinde ise %0,949’dir.

Kira Sözleşmesi Örneği

Kira sözleşmesi örneğine; online platformlardan, arzuhalcilerden, emlak ofislerinden veya kırtasiyelerden ulaşılabilir. Kira sözleşme örneği ile tarafların bilgi edinmesi, sözleşmeye ilişkin temel çerçeve hakkında fikir sahibi olması sağlanır. Bir başka ifade ile kira sözleşmesi örneği ile tarafların kuracağı kira sözleşmesinin bu örnek üzerinden sağlanması amaçlanmaz. Zira örnek sözleşmeler birer taslak hüviyetinde olup yalnızca genel bir fikir verir. Bu itibarla kiralama işlemlerinde somut dorumun nitelikleri ve şartları düşünülerek mevcut duruma özgü kira sözleşmesi yapılması en doğrusudur. Uygulamada görülen uyuşmazlıkların birçoğu kira akdinin gereken özen ve hassasiyet gösterilmemesiyle nakıs ve tarafların mevcut durumu için yetersiz kalması nedeniyle yaşanmaktadır.

Kira sözleşmesi örneği doldurulduktan sonra sözleşmenin, mevcut olaya en uygun şekilde tanzim edilmesi, muhtemel uyuşmazlıkların düşünülüp önleyici hükümler konması, tarafların hak ve menfaat kaybı yaşamasının önüne geçilmesi için avukat desteği almak tarafların yararınadır. Sözleşme üzerinde gerekli düzenlemeleri sağlayacak deneyimli avukat sayesinde sağlıklı ve düzgün ilerleyen bir kira ilişkisi elde edilmesi için kira sözleşmesinin ihtiva etmesi gereken tüm nitelikler ve koşullar eklenecektir.

Kaynak: https://leventsamgar.com/kira-sozlesmesi/